Disclaimer

Disclaimer Makelpuntlisse

De Gemeente Lisse spant zich in te waarborgen dat het aanbod en de te verkrijgen informatie van relevante content (de inhoudelijke bijdrage van een webpagina) waarnaar wordt verwezen en waarin de Gemeente Lisse als portal fungeert volledig en juist is. Daar staat tegenover dat de Gemeente Lisse niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuiste of onvolledige informatie die via deze website gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie die wordt verkregen middels deze website gebeurt voor eigen risico van de gebruiker. De op deze website getoonde informatie wordt door de Gemeente Lisse met zorg samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling.

De Gemeente Lisse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat uit het bezoeken van deze website www.makelpuntlisse.nl of voor enige schade die ontstaat uit aangeboden of verwezen content of verleende diensten.

De website www.makelpuntlisse.nl bevat mogelijkheden om zowel door de Gemeente Lisse uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. De Gemeente Lisse geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de bruikbaarheid of functionaliteit van deze bestanden. De Gemeente Lisse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het openen, downloaden, of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De website www.makelpuntlisse.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van de Gemeente Lisse liggen. Deze hyperlinks zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en is te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de Gemeente Lisse. De Gemeente Lisse is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van deze bronnen of sites. De Gemeente Lisse geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de data, inhoud, verklaringen, adviezen, producten, software, of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen van de website valt onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. De Gemeente Lisse aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schades die voortvloeien uit de verplichtingen van de internetleverancier. De Gemeente Lisse vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de Gemeente Lisse. De Gemeente Lisse geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website www.makelpuntlisse.nl. Daarnaast is de Gemeente Lisse niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de server of website die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de Gemeente Lisse in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, indirecte, incidentele, bijkomende of enige andere schades die voortvloeien uit of verband houden met het functioneren van onze website of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schades ontstaan.

Voor opmerkingen, signaleringen of klachten van content die inbreuk maken op wettelijke bepalingen of op rechten van derden kunt u een mail sturen naar: makelpuntlisse@welzijnskompas.nl.

Juiste ruimte niet gevonden?